Tu jesteś   /   Strona główna / Dla rodzica   /   Nabór

Nabór


 

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

REKRUTACJA 2021/2022:

Informujemy, o konieczności potwierdzenia woli zapisu dziecka do placówki w dniach 16-21 kwietnia.
Druk będzie dostępny na stronie NABÓR oraz w placówce.
Ze względów pandemicznych zachęcamy do wypełnienia potwierdzenia woli poprzez elektroniczny system NABÓR -> instrukcja.

Rodzice kandydatów niezakwalifikowanych do żadnego przedszkola mogą od 26 kwietnia składać odwołanie do poszczególnych placówek.
Dla kandydatów niezakwalifikowanych od 20 maja będą przygotowane skierowania do placówek, które dysponują wolnymi miejscami.

Kryteria i terminy rekrutacji określa uchwała Rady Miasta Poznania wraz z zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania:
- Uchwała nr XXII/401/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 21.01.2020 r.
- Zarządzenie na rok 2021/2022

- Terminy rekrutacji na rok szkony 2021/2022

Skłając wnioski w formie elektronicznej prosimy pamiętać aby je podpisać
przed załączeniem skanu (podpis obojga rodziców/opiekunów).
Stosowne oświadczenia do wypełnienia znajdują się w zakładce DOKUMENTY na stronie
NABORU.

W przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Miasto Poznań nie ma tzw. obwodowości!

Kryteria ustawowe - wynikające z ustawy o systemie oświaty:

 • wielodzietność rodziny;
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

+ inne kryteria wynikające z uchwały Rady Miasta Poznania

Nabór odbywa się poprzez stronę:
     https://nabor.pcss.pl/poznan/przedszkole/ 
(Możliwość założenia konta i uzupełnienia wniosku na stronie będzie dostępna od pierwszego dnia rekrutacji)

W dniach 16-30 marca należy utworzyć konto wypełnić wniosek on-line,
wydrukować oraz podpisać przez obojga rodziców/opiekunów lub przez jednego rodzica w przypadku samotnego wychowywania dziecka (w takim przypadku załączyć stosowne oświadczenie).

Podpisany wniosek wraz z załącznikami należy dostarczyć do szkoły w godzinach jej otwarcia
lub wrzucić do skrzynki podawczej (znajdującej się przed wejściej do szkoły) zgodnie z terminami składania wniosków.

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

REKRUTACJA 2021/2022:

​Informujemy, o konieczności potwierdzenia woli zapisu dziecka do placówki w dniach 11-13 maja.
Potwierdzenia woli nie muszą składać rodzice/opiekunowie dzieci przyjętych z urzędu, czyli z obwodu szkoły. 
Druk jest dostępny na stronie NABÓR oraz w placówce.
Ze względów pandemicznych zachęcamy do wypełnienia potwierdzenia woli poprzez elektroniczny system NABÓR -> instrukcja.

NALEŻY PAMIĘTAĆ O KONIECZNOŚCI DOSTARCZENIA ZAŚWIADCZENIA
O SPEŁNIANIU OBOWIĄZKU ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO (MEN-1/73) 

Procedura odwoławcza

 • W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych, rodzic/prawny opiekun może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata. W terminie do 5 dni od dnia złożenia przez rodzica/prawnego opiekuna wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia komisja rekrutacyjna przygotowuje i wydaje uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata.
 • W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic/prawny opiekun kandydata może wnieść do dyrektora szkoły podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. (Na rozstrzygnięcie dyrektora publicznego przedszkola/szkoły podstawowej, służy skarga do sądu administracyjnego.)

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej w rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 przyjmowane są dzieci:

 • 7-letnie (rocznik 2014), realizujące obowiązek szkolny,
 • 6-letnie (rocznnik 2015), zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogiczne o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Dzieci z obowodu szkoły są przyjmowane z urzędu na podstawie ZGŁOSZENIA
Dzieci spoza obwodu muszą przystąpić do rekruracji wypełniając WNIOSEK.
W obu przypadkach uzupełnia się podanie, z którego wygeneruje się odpowiednio wniosek lub zgłoszenie.

Kryteria i terminy rekrutacji określa uchwała Rady Miasta Poznania wraz z zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania: 
- Uchwała nr V/52/VIII/2019 z dn. 08.01.2019 r.
- Zarządzenie na rok 2021/2022
- Terminy rekrutacji na rok szkony 2021/2022

Kryteria rekrutacji do klas pierwszych ogólnodostępnych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Poznań: 

 • 65 pkt – zamieszkanie kandydata na terenie gminy Poznań;
 • 50 pkt – uczęszczanie przez kandydata, w roku szkolnym poprzedzającym rok rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej, do przedszkola w danym zespole szkół.
  Kryterium stosuje się również w odniesieniu do kandydatów uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Poznań mających siedzibę w budynku, w którym mieści się dana szkoła podstawowa oraz do oddziałów przedszkolnych w danej szkole podstawowej;
 • 30 pkt – rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do danej szkoły lub zespołu szkół, w którego skład wchodzi dana szkoła podstawowa;
 • 80 pkt – oboje rodziców/opiekunów prawnych rozliczyło podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w gminie Poznań, kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko;
 • 10 pkt – wielodzietność rodziny kandydata;
 • 5 pkt – wskazanie przez kandydata klasy integracyjnej. 

Ustala się, iż dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów, o których mowa powyżej, są oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych załączone do wniosku.

Wnioski oraz zgłoszenia należy wysłać za pomocą strony internetowej:
     https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolapodstawowa/ 
(możliwość założenia konta i uzupełnienia wniosku/zgłoszenia na stronie będzie dostępna od pierwszego dnia rekrutacji)

Podpisane zgłoszenie (z obwodu) lub wniosek wraz z załącznikami należy dostarczyć do szkoły w godzinach otwarcia lub wrzucić do skrzynki podawczej znajdującej się przed wejściej do szkoły zgodnie z podanymi terminami składania wniosków.

NALEŻY PAMIĘTAĆ O KONIECZNOŚCI DOSTARCZENIA ZAŚWIADCZENIA O SPEŁNIANIU OBOWIĄZKU ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO (MEN-1/73) 

Informujemy, że zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej jest obowiązkiem rodzica/opiekuna wynikającym z przepisów Prawa Oświatowego. DOTYCZY TO TAKŻE RODZICÓW/OPIEKUNÓW DZIECI ZAMIESZKUJĄCYCH W OBOWODZIE SZKOŁY!

Obowiązek szkolny uregulowany jest w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Zgodnie z art. 35 ust. 2 obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18. roku życia. Od 1 września 2019 roku obowiązek szkolny spełniony będzie po ukończeniu 8 - letniej szkoły podstawowej.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o systemie oświaty rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:

 1. dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;
 2. zapewnienia regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne;
 3. zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć;
 4. informowania w terminie do 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie których dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego w sposób określony w art. 16 ust. 5b.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o systemie oświaty niespełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

KLASY VII DWUJĘZYCZNE

REKRUTACJA 2021/2022:

Kryteria i terminy rekrutacji określa uchwała Rady Miasta Poznania wraz z zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania.

Nabór odbywa się poprzez stronę:
     https://nabor.pcss.pl/poznan/klasa7/ 
(możliwość założenia konta i uzupełnienia wniosku na stronie będzie dostępna od pierwszego dnia rekrutacji)

Podpisany wniosek wraz z załącznikami należy dostarczyć do szkoły w godzinach jej otwarcia
lub wrzucić do skrzynki podawczej (znajdującej się przed wejściej do szkoły) zgodnie z terminami składania wniosków.

Zasady rekrutacji:

 • Rekrutacja do klas VII prowadzona jest z wykorzystaniem systemu informatycznego (NABÓR).
 1. Do oddziału dwujęzycznego utworzonego w klasie VII szkoły podstawowej w pierwszej kolejności przyjmuje się uczniów tej szkoły.
 2. Jeśli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, do oddziału mogą zostać przyjęci uczniowie, którzy nie są uczniami szkoły.

Warunkiem przyjęcia do oddziału dwujęzycznego jest:

 • otrzymanie promocji do klasy VII oraz uzyskanie pozytywnego wyniku sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzanego na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną szkoły,
 • w przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższe warunki brane pod uwagę są łącznie następujące kryteria: 
  1. wynik sprawdzianu predyspozycji językowych;
  2. wymienione na świadectwie promocyjnym do klasy VII szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego;
  3. świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem. 
 • w przypadku równorzędnych wyników lub jeżeli oddział dwujęzyczny, nadal dysponuje wolnymi miejscami, są brane pod uwagę następujące kryteria:
  1. wielodzietność rodziny kandydata,
  2. niepełnosprawność kandydata,
  3. niepełnosprawność jednego z rodziców,
  4. niepełnosprawność obojga rodziców,
  5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
  6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
  7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria mają jednakową wartość – 1 pkt.

Jeśli szkoła nadal dysponuje wolnym miejscami do oddziału dwujęzycznego
mogą być przyjęci kandydaci niebędący uczniami szkoły, którzy przystąpili do postępowania rekrutacyjnego. 

Terminy rekrutacji na rok szkony 2021/2022 
Informator

 

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Rekrutacja krok po kroku:

PDF -> PREZENTACJA <-  (plik na bieżąco aktualizowany)

Poznański Serwis Oświatowy - Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

AJ


Dane kontaktowe
telefon
telefon
61-868-96-92
godziny
godziny pracy sekretariatu
poniedziałek - piątek
7:30 - 15:30